Amatör Telsizcilik e-Sınav ve Belge Alma Süreci

Resim için @hasanalidev’e teşekkürler.

1. e-Sınav Başvurusu

2. Sınav Ücretini Yatırmak

3. Sınav Ayrıntıları

4. Sınavdan Sonra Yapılması Gerekenler

Eğer böyle bir ibare görüyorsanız, beklemeye devam etmeniz gerekiyor.

5. Belge Ücreti ve Sonraki Süreç

6. Özet

TA4AFX 73

Computer Engineer and Full-Stack Dev

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store