Sign in

Computer Engineer and Full-Stack Dev
Resim için @hasanalidev’e teşekkürler.

Güncelleme :

30 Kasım Pazartesi günü KEGM tarafından borçlandırılıp, aynı gün dilekçemi mail yolu ile gönderdim. 2 Aralık Çarşamba günü dilekçemin işleme alınacağına dair mail ile bir geri dönüş aldım. 8 Aralık Salı günü çağrı işaretim TA4AFX olarak belirlendi. …

Merhaba,

Bu yazıda size Trust Wallet üzerinden nasıl private keyinizi export edebileceğinizi, ve bu key ile Metamask’a cüzdanınızı nasıl import edebileceğinizi anlatacağım.

  1. Cüzdanda “Settings” menü adımına tıklayarak ayarlar ekranına gidiyoruz.

2. Burada “Wallets” butonuna tıklayarak cüzdanlarımızı gördüğümüz menüye giriyoruz.

Erkan Ercan

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store